Od 1.8.2018 vyššie pokuty Sociálnej poisťovne

25.09.2018

Od 1.8.2018 vstúpil do platnosti nový sadzobník pokút Sociálnej poisťovne. Zvýšila sa napr. pokuta za oneskorené prihlásenie alebo odhlásenie zamestnanca do resp. z registra poistencov Sociálnej poisťovne a tiež pokuty za oneskorené alebo žiadne podanie mesačného výkazu alebo výkazu poistného.

Od 1. augusta 2018 sa zvýšili aj nasledovné pokuty:

1. pokuta za oneskorené prihlásenie zamestnanca do registra/odhlásenie zamestnanca z registra 

z pôvodných max. 3,32 Eur za každý deň omeškania a každého poistenca na nových 0,30 Eur - 16,60 Eur za zamestnanca za každý deň omeškania. Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred vznikom poistení, najneskôr však pred začatím výkonu činnosti a je povinný odhlásiť zamestnanca z registra do ôsmich dní od zániku poistení. 

2. pokuta za neprihlásenie zamestnanca do registra/neodhlásenie zamestnanca z registra vôbec

Pokutu za to, že zamestnávateľ zamestnanca vôbec neprihlási do registra poistencov a sporiteľov a taktiež aj za to, že zamestnanca vôbec neodhlási z registra, sa zvýšila z pôvodných 0,30 Eur - 6,60 Eur za každý deň omeškania na výšku od 0,60 Eur do 33,20 Eur, a to za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly.

Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie má zamestnávateľ povinnosť predložiť za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie s uvedením dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca.

3. pokuta za oneskorené predloženie výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

Pokutu za oneskorené predloženie výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa zvýšila z pôvodných 1,60 Eur - 663,80 Eur za jeden výkaz na nových  5 Eur do 1 330 za jeden výkaz.

Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie je zamestnávateľ povinný predložiť za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie s uvedením dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. 

Ak je výplatný termín zamestnávateľa napríklad 10.10., tak 10.10. je poistné aj splatné a súčasne je aj povinnosť zamestnávateľa najneskôr 10.10. predložiť výkaz Sociálnej poisťovni.

4. pokuta za nepredloženie výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie vôbec

Pokutu za to, že zamestnávateľ vôbec nepredložil výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, sa zvýšila z pôvodných 3,30 -  1 659,70 Eur za  jeden nepredložený výkaz na výšku od 10 Eur do 3 320 Eur za jeden nepredložený výkaz. 

O uložení pokuty rozhoduje príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, pričom zohľadňuje závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej zákonom. 

Kompletný sadzobník pokút na stiahnutie zverejnila Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke https://www.socpoist.sk/ext_dok-11092018-sadzobnik_pokut/66514c

ASTRAFIN s.r.o., Osloboditeľská 10, 831 07 Bratislava, +421 948 514 277
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!