Zmeny v obchodnom zákonníku od 1.1.2018

10.01.2018

Nebude možné zlúčenie či splynutie obchodných spoločností, ak by výsledkom fúzie mala byť spoločnosť v úpadku. Nebudú tiež môcť "fúzovať" spoločnosti, ktoré sú v konkurze, v likvidácii a o ktorých súd rozhodol, že budú zrušené. 

Zavádza sa vyššia zodpovednosť štatutárov a spoločníkov, napr. zavedením osobnej zodpovednosti štatutárov za škodu, ktorú spôsobia veriteľom.  Trestným činom bude nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas. Rozhodnutie súdu o náhrade škody môže znamenať diskvalifikáciu štatutára. 

Založiť s.r.o. spoločnosť si nebude môcť nielen dlžník vedený v zozname daňových dlžníkov, ale aj dlžník zapísaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.  Súd bude zároveň pri výmaze firmy skúmať, či firma nie je dlžníkom Sociálnej poisťovne.

Pri vymenúvaní štatutára sa už vyžaduje overovanie podpisového vzoru pred notárom. Zavádza sa nový trestný čin nekalej likvidácie a ďalšie. 

Zavádza sa nová definícia "Kapitálový fond" a upravili sa aj práva na nakladanie prostriedkov v ňom (výplaty z účtu "ostatné kapitálové fondy"). Príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov je nanovo upravený aj v daňových predpisoch. 

Účinnosť nadobúda aj ďalšie opatrenie, podľa ktorého osoby zapísané v registri partnerov verejného sektora, ktoré uzatvárajú so subdodávateľmi zmluvy na dodanie tovaru alebo služieb pre verejnú zákazku, musia plniť subdodávateľom faktúry v rovnako prísnych lehotách, v akých ich plní verejný sektor im, t. j. v lehote 30 dní. 

Viac informácií nájdete tu https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2254

a napríklad aj tu https://openiazoch.zoznam.sk/cl/181783/Pravnik-radi-Novy-obchodny-zakonnik-zmien-a-odporucani-pre-podnikatelov

Významných zmien je v novelizovanom zákonníku veľa a preto je namieste si ich v zákone poriadne preštudovať  a v prípade potreby sa poradiť s právnikom. V mnohých prípadoch je vhodné počítať aj s vyššou administratívnou záťažou.

ASTRAFIN s.r.o., Osloboditeľská 10, 831 07 Bratislava, +421 948 514 277
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!