Elektronické schránky od 1.7.2017

10.05.2017

Zriadenie elektronickách schránok upravuje zákon č. 305/2013 Z.z. (zákon o eGovernmente). Schránky slúžia na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci. Elektronické schránky zriaďuje Úrad vlády SR pre fyzické osoby, podnikateľské subjekty (právnické aj fyzické), orgány verejnej moci a subjekty medzinárodného práva.

Na to, aby ju bolo možné používať, musí byť aktovovaná. Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky a zapísanej do obchodného registra bude elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie najneskôr 1. júla 2017

Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá nie je zapísaná do obchodného registra (ide napr. o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a pod.) bude podľa platného právneho stavu elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie 1. mája 2018

Viac sa dozviete tu https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/aktivacia-schranok-po