Daňové licencie sa rušia

11.05.2017

Novelou zákona o dani z príjmov platnou od 1. 1. 2017 sa s účinnosťou od 1. januára 2018 rušia daňové licencie. Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok bude platiť daňovú licenciu poslednýkrát za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2017. Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok bude platiť daňovú licenciu poslednýkrát za zdaňovacie obdobie končiace v priebehu roka 2018.

O možnosť započítania už zaplatenej daňovej licencie daňovníci neprídu. Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a vypočítanou daňovou povinnosťou bude možné odpočítať počas troch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období nasledujúcich po období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená. Započítanie daňovej licencie sa bude vykonávať podľa právneho stavu účinného do konca roka 2017. Rozdiel bude možné započítať len na tú časť daňovej povinnosti v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, ktorá bude prevyšovať sumu (potenciálne platenej) daňovej licencie.