Odvody na sociálne poistenie SZČO od 1.7.2017

12.05.2017

Tak ako v každom roku, aj tento rok sa bude týkať zmena v platení poistného do Sociálnej poisťovne od 1. júla mnohých podnikateľov a drobných živnostníkov.

Vznik povinnosti SZČO platiť poistné do Sociálnej poisťovne sa posudzuje vždy         k 1. 7. nasledujúceho kalendárneho roka (resp. k 1.10. nasledujúceho kalendárneho roka, ak SZČO mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania). 

SZČO vznikne povinnosť platiť poistné od 1.júla 2017 (resp. od 1. októbra 2017 pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania), ak v roku 2016 jej zdaniteľný príjem   z   podnikania  a   z inej   samostatne zárobkovej  činnosti ( SZČ )  bol  vyšší  ako 5 298 eur. Prvé poistné za júl 2017 je povinná zaplatiť do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, teda do 8.8.2017 (resp. do 8.11.2017). 

Výška poistného sa bude odvíjať od toho, aký základ dane z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti v daňovom priznaní za rok 2016 daňovník vykázal.

Ak SZČO povinne platila minimálne poistné od 1.7.2016 vo výške 142,20 €, od 1.1.2017 stále platí minimálne poistné, avšak už vo výške 146,35 €. Ak jej vznikne povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne aj po 1.7.2017, jej výška sa posúdi práve podľa výšky základu dane z podnikania  a inej SZČ.

Sociálna poisťovňa oznamuje SZČO vznik i zánik poistenia, vymeriavací základ, výšku poistného, dátum splatnosti poistného a údaje týkajúce sa úhrady poistného. Pokiaľ o vzniku alebo zániku povinného poistenia Sociálna poisťovňa neinformovala SZČO, odporúčame, aby ju SZČO kontaktovala a oznámila jej skutočnosti potrebné pre posúdenie vzniku alebo zániku poistenia. 

Informatívnu kalkulačku na výpočet poistného SZČO na svojich stránkach zvykne zverejňovať Sociálna poisťovňa, treba si však počkať na jej aktuálnu verziu od 1.7.2017. 

https://www.socpoist.sk/kalkulacky-na-vypocet-poistneho-pre-szco/55442s